lördag 14 november 2015

Kraften att påverka

Vilken roll spelar miljöpartiet i Hässleholms politik? Gör partiet någon skillnad? Det är motiverade frågor. Att berätta om mitt arbete som gruppledare de senaste två månaderna kan kasta ljus på frågorna. 

Som ledamot i Tekniska nämnden följer jag upp förberedelserna inför avvecklingen av det kommunala bolaget Hässleholm Teknik som har ansvar för fastighetsskötsel. Jag också bevakar förhandlingarna av lokalhyresavtal som pågår just nu. En viktigt del av personalens arbetstid går till att ordna lokaler för nyanlända och färdigställa nya kommunala lokaler, till exempel de nya förskolorna i Vinslöv, Bjärnum och Tyringe. Trots hög arbetsbelastningen håller arbetet en bra kvalitet. Förvaltningen genomför politiskt beslutade besparingar för att uppnå ett ekonomiskt resultat i balans med budget. En efterlängtad trafikstrategi för kommunen håller på att tas fran och en plan för hastighetsanpassning för säkrare trafikmiljön i Hässleholms stad är ute på politisk remiss. 

Barn och utbildningsförvaltningen jobbar också hårt med att minska det prognostiserat underskottet. Ett fantastiskt spännande nytt arbetssätt för bättre mottagning av nyanlända i skolan ska beslutas på nämnden. Det kommer att minska belastningen på enskilda skolor och förbättra förutsättningarna för de nyanlända att komma in i skolan. I samarbete med kompetensutvecklingsförvaltningen ska en utbildning om studievägledning på modersmål startas. Många studievägledare behövs just nu och utbildningen kan leda till nya jobb. Insatserna finansieras med statliga medel, t. ex. etableringsbidragen. Nämndens arbetsutskott jobbar med framtagning av skolstrategin "alla ska få bli sitt bästa" som ska gälla 2016-2019. 

Att förbättra kommunikationen med allmänheten är viktigt för demokratin. Miljöpartiet står för ökad insyn och delaktighet i de demokratiska processerna. På en mediautbildning fick jag idéen att spela in korta filmer efter nämndernas sammanträden. Här hittar ni första filmen: https://www.facebook.com/dolores.ohman/videos/10153198187733861/

Jag deltog på olika möten för att brainstorma om hur kommunen kan ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt hos EU och staten. Jag hoppas det leder till beviljade ansökningar. 

Vilken är då MPs roll i politiken? Jag och mina partikollegor i nämnder och styrelser bevakar de politiska ärendena i syftet att undvika upprepa gamla misstag. Jag följer upp genomförandet av tagna besluten så att dessa inte rinner ur i sanden. Jag  driver fram framtagning av visioner och strategier som för kommunen framåt i en hållbar riktning.  

De gångna månaderna har S, MP, C och V tagit fram ett nytt budgetförslag. Jag lovar lite mer info om detta på ett kommande inlägg! Håll utsikt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar