torsdag 17 november 2016

Två år in i mandatperioden

Ett problem med demokratin är att de politiska processerna tar tid. Under tiden hinner många bli frustrerade och tappar förtroendet. Det är därför viktigt att göra avstämningar med jämna mellanrum för att säkerställa att politiken levererar önskat resultat. När jag nu lämnar mina fantastiska politiska uppdrag i Hässleholms kommun, två år efter valet, är det ett bra tillfälle för en sådan avstämning.

Inom barn och utbildningsförvaltningen finns ett nytt måldokument, beslutat av politiken, och väl förändrat i organisationen. På så sätt jobbar alla mot samma mål och framförallt med en gemensam värdegrund, en grundläggande förutsättning i skolans värld. Med utgångspunkter i dokumentet jobbar man med nya rutiner för att följa upp undervisningens kvalitet och jag hoppas att rutinerna leder till bättre måluppfyllelse. Personalen upplever att politikerna är närvarande och tar informerade beslut. Skolinspektionens positiva besked för två veckor sedan är ett kvitto på detta.

Vi har invigt 3 nya förskolor och Linneskolan, renoverat ett stort antal skollokaler, startat den uppskattade fotbollsakademin i samarbete med Malmö FF och tagit emot ett stort antal nyanlända barn. Vårt samarbete med socialnämnden och omsorgsnämnden för att förebygga sociala problem och ta bättre hand av barn på glid, som startades under förra mandatperioden men fördjupades de senaste två åren, har blivit uppmärksammat på nationell och regional nivå.

Kommunen har slagit hand med Sverigeförhandlarna om en station för höghastighetståget i Hässleholm, en fantastisk utveckling för framtiden. Tre nya gruppboende håller på att byggas och ett nytt äldreboende är vårt förslag i kommande budget. Vår satsning vad gäller Fiberutbyggnad är unik och har som syfte att nå 95 % av hushållen år 2020, inklusive landsbygden som är stor i vår kommun.

Vi har beslutat om ett antal nya policys för att bättre styra verksamheterna, bland annat om upphandling, om miljövänligare fordon och transporter, om tillgänglighet och delaktighet, om medarbetar- och ledarförväntningar. Kommunen har fokus på att vara en attraktivt arbetsgivare och vi fortsätter att dra till oss kompetenta medarbetare i alla förvaltningar.

Handeln utvecklas positiv. Konsumtion är inget som jag anser är bra i sig. Det är dock bra att det blir fler arbetstillfällen, att fler rör sig i staden, fikar, äter och umgås i de nya restaurangerna, handlar i stadens affärer. Snart startar centrums ombyggnation. Gå ut, ta del av kulturlivet och "ta över" staden, #mitthässleholm, #ditthässleholm, #allashässleholm!

Demokratin tar tid, varje beslut är ett resultat av förhandlingar och kompromisser. Inget av detta har jag gjort själv så klart, men i allt har jag varit med, inhämtat information, frågat,  diskuterat, tagit ställning, föreslagit ändringar... påverkat. Även om det tar tid känner jag att det är mycket som den styrande gruppen ha åstadkommit på knapp två år. Jag lämnar mina nämnder och finns kvar i Kommunfullmäktige. Jag börjar jobba i Regionen. Men jag har förtroendet och tålamod för att jag vet att det kommer att vi kommer att fortsätta leverera bra politik med bra resultat.

torsdag 2 juni 2016

Följ med... på studiebesök!

En gång om året åker tekniska nämnden på studiebesök. I onsdags var nämnden i Vittsjö och tittade på mark som eventuellt kan exploateras för villatomter. I Bjärnum tittade vi på järnvägsparken där spännande trädsorter planterades för två år sedan när parken gjordes om i samband med etableringen av pågatågstationen. Där finns tulpanträd, ginkgo och Japansk rönn! I Vinslöv återspeglades vi i sjön tack vare miljöåterställningsarbetet som gjordes i samarbete med Vinslövs alliansen.

Eva Klang och ungdomar som jobbar i kommunens tvätteri
Särskilt intressant var besöket till kommunens tvätteri och de nya lokalerna för hemtjänst Nord som håller på att byggas i samma fastighet. I tvätteriet jobbar ett 10-tal ungdomar med speciella förmågor och tvättar allt städmaterial som används för att städa kommunens 207.000 m2. De tvättar 10.000 moppar i veckan!!! Även kläder från brukare i hemtjänsten i Hässleholms Centrum, Nord och Väster tvättas här.

De nya lokalerna för hemtjänsten Nord renoveras av HIBAB och inflyttningen planeras till 1/10. Renoveringen är så omfattande att energivärden gällande för nya byggnationer tillämpas här. Genom bra isolering av fasaden och nya fönster garanteras en  bra energiprestanda. 

Specialsal för hemkunskapOmbyggnationen av Linneskolan från en 7-9 skola till en F-9 med två parallella klasser per årskurs  går enligt tidsplanen. Här valde man att bland annat bygga nya specialsalar för hemkunskap, musik, kemi, mm.

Sist men inte mist tittade vi på den nya rondellen vid city gross och den nyasfalterade Västra Hagagatan där en finn cykelväg har tillkommit.  

Per-Åke Purk (V), Ronny Ebbesson (MP) och jag utrustade för besök på arbetsplatser!
När kvällens gruppmöte denna dagen blev inställt passade jag på att besöka ungdomssupporten som hade öppet hus med anledningen av den internationell föräldradagen! Vilken fantastisk verksamhet som stödjer barn och familjer i en bättre kommunikation och ömsesidig förståelse! <3<3<3söndag 29 maj 2016

Vecka 21 i Hässleholms politik

Den gångna veckan var en relativ "vanlig" politisk vecka. Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hade vi dialogmöte med fritidsnämnden och miljönämnden samt med kommunstyrelsens olika förvaltningar, alltså kommunledningskontoret, räddningstjänsten och arbetsmarknads- och kompetensutveckling som jobbar med vuxen utbildning och insatser för bättre inklusion i arbetslivet. På dessa möten diskuterar vi aktuella frågor, kommande planer och framtida utmaningar. De är mycket lärorika och förtroendebyggande samtal. 

Dessutom var det sammanträden i KSAU och i min nämnd, barn och putbildningsnämnden. 

I KSAU beslutade vi om en driftbidrag till gymnastikföreningen Örnen och friidrottsföreningen Hässleholms AIS så att de kan betala en hyra på en miljon om året i 8 år till Tennisklubben som ska låna pengar för att bygga en ny idrottshall för dessa tre föreningar. M ställde sig inte bakom beslutet.

Det blir Hässleholmsdagen i augusti, en sorts festival med ett stort antal artister som kulturnämnden ordnar. KSAU beslutade om ett förlusttäckningsgaranti, t. ex. i fall vädret inte blir bra. Både SD och M ville avslå detta. 

Det var även beslut om en investering i möbler till de nya skolorna Linne, Furutorp och Söderpark. M ville återremittera ärendet och SD avstod från att delta i beslutet. 

I barn- och utbildningsnämnden (BUN) har vi fått information om två viktiga utredningar som pågår; om genomsyn av stödet som rektorerna kan få från förvaltningen och om förvaltningens organisation för barnen med speciella behov. Båda är centrala utifrån ekonomin och kvalitet. Vi beslutade om ett bidrag till Kulturskolan för att utöka sitt projekt för integration. SD och allianspartierna ställde sig inte bakom detta beslut. 

tisdag 10 maj 2016

Politiska beslut för blotta ögat


Många gånger har jag avundat arkitekter som kan tydligt peka på sitt arbetets resultat, som kan enkelt visa hur de påverkar sin omgivning. För mig handlar det politiska engagemanget om att påverka min kommun och göra den till en bättre plats. 

Idag gick jag en kort promenad i Hässleholms stad. Det börja bli enkelt att se hur våra politiska beslut börjar utforma stadens horisont.Hässleholms Tekniska Skola, ombyggnation av matsal, kök och ny ventilation, 27 miljoner kr

Ombyggnad av Östra Hagagatan där det förekom sättningar, anslutning av rännstenbrunnar till dagvatten och ny belysning, 2,5 miljoner kr.


Linneskolan, byggnation till en F-9 skola, 12,5 miljonerNy cirkulationsplats vid nyetableringen av City Gross

Dessa är bara en axplock av de byggnationer och projekt som startades och pågår under denna mandatperiod under styret av S, MP, C och V.