torsdag 17 november 2016

Två år in i mandatperioden

Ett problem med demokratin är att de politiska processerna tar tid. Under tiden hinner många bli frustrerade och tappar förtroendet. Det är därför viktigt att göra avstämningar med jämna mellanrum för att säkerställa att politiken levererar önskat resultat. När jag nu lämnar mina fantastiska politiska uppdrag i Hässleholms kommun, två år efter valet, är det ett bra tillfälle för en sådan avstämning.

Inom barn och utbildningsförvaltningen finns ett nytt måldokument, beslutat av politiken, och väl förändrat i organisationen. På så sätt jobbar alla mot samma mål och framförallt med en gemensam värdegrund, en grundläggande förutsättning i skolans värld. Med utgångspunkter i dokumentet jobbar man med nya rutiner för att följa upp undervisningens kvalitet och jag hoppas att rutinerna leder till bättre måluppfyllelse. Personalen upplever att politikerna är närvarande och tar informerade beslut. Skolinspektionens positiva besked för två veckor sedan är ett kvitto på detta.

Vi har invigt 3 nya förskolor och Linneskolan, renoverat ett stort antal skollokaler, startat den uppskattade fotbollsakademin i samarbete med Malmö FF och tagit emot ett stort antal nyanlända barn. Vårt samarbete med socialnämnden och omsorgsnämnden för att förebygga sociala problem och ta bättre hand av barn på glid, som startades under förra mandatperioden men fördjupades de senaste två åren, har blivit uppmärksammat på nationell och regional nivå.

Kommunen har slagit hand med Sverigeförhandlarna om en station för höghastighetståget i Hässleholm, en fantastisk utveckling för framtiden. Tre nya gruppboende håller på att byggas och ett nytt äldreboende är vårt förslag i kommande budget. Vår satsning vad gäller Fiberutbyggnad är unik och har som syfte att nå 95 % av hushållen år 2020, inklusive landsbygden som är stor i vår kommun.

Vi har beslutat om ett antal nya policys för att bättre styra verksamheterna, bland annat om upphandling, om miljövänligare fordon och transporter, om tillgänglighet och delaktighet, om medarbetar- och ledarförväntningar. Kommunen har fokus på att vara en attraktivt arbetsgivare och vi fortsätter att dra till oss kompetenta medarbetare i alla förvaltningar.

Handeln utvecklas positiv. Konsumtion är inget som jag anser är bra i sig. Det är dock bra att det blir fler arbetstillfällen, att fler rör sig i staden, fikar, äter och umgås i de nya restaurangerna, handlar i stadens affärer. Snart startar centrums ombyggnation. Gå ut, ta del av kulturlivet och "ta över" staden, #mitthässleholm, #ditthässleholm, #allashässleholm!

Demokratin tar tid, varje beslut är ett resultat av förhandlingar och kompromisser. Inget av detta har jag gjort själv så klart, men i allt har jag varit med, inhämtat information, frågat,  diskuterat, tagit ställning, föreslagit ändringar... påverkat. Även om det tar tid känner jag att det är mycket som den styrande gruppen ha åstadkommit på knapp två år. Jag lämnar mina nämnder och finns kvar i Kommunfullmäktige. Jag börjar jobba i Regionen. Men jag har förtroendet och tålamod för att jag vet att det kommer att vi kommer att fortsätta leverera bra politik med bra resultat.

torsdag 2 juni 2016

Följ med... på studiebesök!

En gång om året åker tekniska nämnden på studiebesök. I onsdags var nämnden i Vittsjö och tittade på mark som eventuellt kan exploateras för villatomter. I Bjärnum tittade vi på järnvägsparken där spännande trädsorter planterades för två år sedan när parken gjordes om i samband med etableringen av pågatågstationen. Där finns tulpanträd, ginkgo och Japansk rönn! I Vinslöv återspeglades vi i sjön tack vare miljöåterställningsarbetet som gjordes i samarbete med Vinslövs alliansen.

Eva Klang och ungdomar som jobbar i kommunens tvätteri
Särskilt intressant var besöket till kommunens tvätteri och de nya lokalerna för hemtjänst Nord som håller på att byggas i samma fastighet. I tvätteriet jobbar ett 10-tal ungdomar med speciella förmågor och tvättar allt städmaterial som används för att städa kommunens 207.000 m2. De tvättar 10.000 moppar i veckan!!! Även kläder från brukare i hemtjänsten i Hässleholms Centrum, Nord och Väster tvättas här.

De nya lokalerna för hemtjänsten Nord renoveras av HIBAB och inflyttningen planeras till 1/10. Renoveringen är så omfattande att energivärden gällande för nya byggnationer tillämpas här. Genom bra isolering av fasaden och nya fönster garanteras en  bra energiprestanda. 

Specialsal för hemkunskapOmbyggnationen av Linneskolan från en 7-9 skola till en F-9 med två parallella klasser per årskurs  går enligt tidsplanen. Här valde man att bland annat bygga nya specialsalar för hemkunskap, musik, kemi, mm.

Sist men inte mist tittade vi på den nya rondellen vid city gross och den nyasfalterade Västra Hagagatan där en finn cykelväg har tillkommit.  

Per-Åke Purk (V), Ronny Ebbesson (MP) och jag utrustade för besök på arbetsplatser!
När kvällens gruppmöte denna dagen blev inställt passade jag på att besöka ungdomssupporten som hade öppet hus med anledningen av den internationell föräldradagen! Vilken fantastisk verksamhet som stödjer barn och familjer i en bättre kommunikation och ömsesidig förståelse! <3<3<3söndag 29 maj 2016

Vecka 21 i Hässleholms politik

Den gångna veckan var en relativ "vanlig" politisk vecka. Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hade vi dialogmöte med fritidsnämnden och miljönämnden samt med kommunstyrelsens olika förvaltningar, alltså kommunledningskontoret, räddningstjänsten och arbetsmarknads- och kompetensutveckling som jobbar med vuxen utbildning och insatser för bättre inklusion i arbetslivet. På dessa möten diskuterar vi aktuella frågor, kommande planer och framtida utmaningar. De är mycket lärorika och förtroendebyggande samtal. 

Dessutom var det sammanträden i KSAU och i min nämnd, barn och putbildningsnämnden. 

I KSAU beslutade vi om en driftbidrag till gymnastikföreningen Örnen och friidrottsföreningen Hässleholms AIS så att de kan betala en hyra på en miljon om året i 8 år till Tennisklubben som ska låna pengar för att bygga en ny idrottshall för dessa tre föreningar. M ställde sig inte bakom beslutet.

Det blir Hässleholmsdagen i augusti, en sorts festival med ett stort antal artister som kulturnämnden ordnar. KSAU beslutade om ett förlusttäckningsgaranti, t. ex. i fall vädret inte blir bra. Både SD och M ville avslå detta. 

Det var även beslut om en investering i möbler till de nya skolorna Linne, Furutorp och Söderpark. M ville återremittera ärendet och SD avstod från att delta i beslutet. 

I barn- och utbildningsnämnden (BUN) har vi fått information om två viktiga utredningar som pågår; om genomsyn av stödet som rektorerna kan få från förvaltningen och om förvaltningens organisation för barnen med speciella behov. Båda är centrala utifrån ekonomin och kvalitet. Vi beslutade om ett bidrag till Kulturskolan för att utöka sitt projekt för integration. SD och allianspartierna ställde sig inte bakom detta beslut. 

tisdag 10 maj 2016

Politiska beslut för blotta ögat


Många gånger har jag avundat arkitekter som kan tydligt peka på sitt arbetets resultat, som kan enkelt visa hur de påverkar sin omgivning. För mig handlar det politiska engagemanget om att påverka min kommun och göra den till en bättre plats. 

Idag gick jag en kort promenad i Hässleholms stad. Det börja bli enkelt att se hur våra politiska beslut börjar utforma stadens horisont.Hässleholms Tekniska Skola, ombyggnation av matsal, kök och ny ventilation, 27 miljoner kr

Ombyggnad av Östra Hagagatan där det förekom sättningar, anslutning av rännstenbrunnar till dagvatten och ny belysning, 2,5 miljoner kr.


Linneskolan, byggnation till en F-9 skola, 12,5 miljonerNy cirkulationsplats vid nyetableringen av City Gross

Dessa är bara en axplock av de byggnationer och projekt som startades och pågår under denna mandatperiod under styret av S, MP, C och V.

lördag 14 november 2015

Kraften att påverka

Vilken roll spelar miljöpartiet i Hässleholms politik? Gör partiet någon skillnad? Det är motiverade frågor. Att berätta om mitt arbete som gruppledare de senaste två månaderna kan kasta ljus på frågorna. 

Som ledamot i Tekniska nämnden följer jag upp förberedelserna inför avvecklingen av det kommunala bolaget Hässleholm Teknik som har ansvar för fastighetsskötsel. Jag också bevakar förhandlingarna av lokalhyresavtal som pågår just nu. En viktigt del av personalens arbetstid går till att ordna lokaler för nyanlända och färdigställa nya kommunala lokaler, till exempel de nya förskolorna i Vinslöv, Bjärnum och Tyringe. Trots hög arbetsbelastningen håller arbetet en bra kvalitet. Förvaltningen genomför politiskt beslutade besparingar för att uppnå ett ekonomiskt resultat i balans med budget. En efterlängtad trafikstrategi för kommunen håller på att tas fran och en plan för hastighetsanpassning för säkrare trafikmiljön i Hässleholms stad är ute på politisk remiss. 

Barn och utbildningsförvaltningen jobbar också hårt med att minska det prognostiserat underskottet. Ett fantastiskt spännande nytt arbetssätt för bättre mottagning av nyanlända i skolan ska beslutas på nämnden. Det kommer att minska belastningen på enskilda skolor och förbättra förutsättningarna för de nyanlända att komma in i skolan. I samarbete med kompetensutvecklingsförvaltningen ska en utbildning om studievägledning på modersmål startas. Många studievägledare behövs just nu och utbildningen kan leda till nya jobb. Insatserna finansieras med statliga medel, t. ex. etableringsbidragen. Nämndens arbetsutskott jobbar med framtagning av skolstrategin "alla ska få bli sitt bästa" som ska gälla 2016-2019. 

Att förbättra kommunikationen med allmänheten är viktigt för demokratin. Miljöpartiet står för ökad insyn och delaktighet i de demokratiska processerna. På en mediautbildning fick jag idéen att spela in korta filmer efter nämndernas sammanträden. Här hittar ni första filmen: https://www.facebook.com/dolores.ohman/videos/10153198187733861/

Jag deltog på olika möten för att brainstorma om hur kommunen kan ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt hos EU och staten. Jag hoppas det leder till beviljade ansökningar. 

Vilken är då MPs roll i politiken? Jag och mina partikollegor i nämnder och styrelser bevakar de politiska ärendena i syftet att undvika upprepa gamla misstag. Jag följer upp genomförandet av tagna besluten så att dessa inte rinner ur i sanden. Jag  driver fram framtagning av visioner och strategier som för kommunen framåt i en hållbar riktning.  

De gångna månaderna har S, MP, C och V tagit fram ett nytt budgetförslag. Jag lovar lite mer info om detta på ett kommande inlägg! Håll utsikt! 

fredag 28 augusti 2015

Sensommartankar

Rent almanacksmässig har höstterminen börjat även om vädret är fortfarande riktigt somrigt och soligt. I somras var jag ledig i hela fyra veckor! I politiken, som i skolan, väljer man inte sin semestertid. Man tar ledig veckorna utan sammanträden. Jag verkligen behövde denna vila efter mitt första halvår som kommunpolitiker!

Jag känner att jag hann med mycket på dessa fyra veckor. Kvalitetsrikt umgänge med barnen, flera utflykter och upptäckter runt om min stad Hässleholm, nyttiga och miljövänliga måltider och en stor del löpträning. Och även fanns det tid för reflektioner och insikter.  

En förmiddag sprang jag i ett villaområde i Hässleholm. En gammal Volvo stannade vid korsningen till vänster om mig. Damen i bilen såg inte mig när jag skulle springa över gatan. Jag förstod det och väntade. När hon sakta började köra tittade hon till höger och såg mig, hon bromsade hastigt, lite skrämt. Då gick jag över gatan framför bilen. Så fort jag var på andra sidan hennes bil kallade hon efter mig. Hon undrade var Björkvägen var. Jag kunde inte komma på någon Björkvägen i Hässleholm. Damen i 60 årsålder var orolig efter sin son som hade MS och som inte svarade i telefonen när hon ringde. Hon sa att Björkvägen var i närheten av sjukhuset. Vi var någon halv kilometer från sjukhuset. Hon behövde svänga till vänster, köra rakt fram i rondellen och därefter ta första gatan till höger, just vid skylten ”sjukhus”. Jag pekade, och visade med händerna, och rörde på hennes högra arm när jag pratade om höger, och visade hur andra bilar körde, men jag förstod att hon inte hängde med på instruktionerna. Hon klappade på passagerarsättet och undrade om jag inte kunde följa med henne. Nåja, varför inte? ”Jag är snabb, jag är stark och jag kan hjälpa damen” tänkte jag. Och satt mig i hennes bil. Så fort hon startade bilen fattade jag att hon körde osäkert, extremt långsamt, bromsade 50 meter innan rondellen och var mycket försiktigt när hon skulle köra ut igen. Jag spände mig lite och coachade henne under resan. Vi kom fram till sjukhuset och jag frågade om hon orienterade sig nu. Hon såg ut fortfarande lika förvirrad. Då plockade hon upp ett brev med adressen ditt hon skulle: Björkvägen… i GÖTEBORG!!!!! ”Din son bor i Göteborg! Du är i Hässleholm! Du kan inte köra till honom. Du ska nu vända och köra hem och fortsätta att ringa honom tills han svarar, ok?”. Jag smög ut ur bilen med en känsla av vemod.

Åter hemma pratade jag med min familj, med min dotter som cyklar till skolan varje dag, med min man som framför sina rättigheter vid varje tillfälle när han kör. Ute i trafiken finns alla, de som följer alla regler och är uppmärksamma och försiktiga men också de som är förvirrade och letar efter en förlorad son, de som har sjukdomar som leder till förvirring, de gamla, de berusade eller drogpåverkade, de som har fått en dålig nyhet eller är nykära, alltså ALLA! Alla sorters människor! Som i alla situationer i livet det finns enda en sak som du kan påverka, dig själv! Var varsam och agera försiktigt!


En annan dag var jag i Djupadalsparken, en mycket vacker park i Hässleholm. Jag tränade löpskola, alltså hoppade indianhopp, skipping, hälkick och alla konstiga krumelurer och löjliga rörelser fram och tillbaka. Vid stigen runt parken cyklade en dam i 45 årsålder på en skruttig cykel. Hon startade och bromsade lite klumpigt upprepade gånger, hon tappade balansen då och då och styret skakade när hon cyklade. Jag blir alltid nyfiken när jag ser att folk anstränger sig. ”Lär du dig att cykla?” frågade jag. Hon berättade att hon hade fått ett jobb på äldreboendet i Vinslöv, och att hon skulle börja i augusti och tänkte pendla med tåget från Hässleholm och cykla från stationen i Vinslöv till boendet. Hon var glad och nervös över det nya jobbet, och hon kämpade och tränade för att nu, i vuxenålder, lära sig att cykla! Hon fick lite råd om cykling och uppmuntran för det nya jobbet och jag fick beröm för mina roliga rörelser. ”Det ser så enkelt ut när du gör det!” sa hon J Ett samtal med en främling som egentligen inte är så okänd efterallt. En av oss, en som jag, invandrare, som blir oerhört glad över att få ett jobb, som är flitig och investerar semestern i att träna inför det kommande jobbet, som anstränger sig och sliter för att göra sitt bästa, varje dag, hela tiden för att bidra till samhället där vi bor och tillhör. Målmedvetenhet och ihärdighet krävs för att klara uppdraget. Hon har nu säkert börjat på det nya jobbet; jag är supersäker på att hon kommer att lyckas där, lika bra som hon fixade cyklandet! 

onsdag 1 juli 2015

Mingel och myller under solen i Almedalen

Första gången i Almedalen, bästa gången i Almedalen! Så brukar det gå till, ju mindre man vet desto intensivare blir inlärningen. Det känns bra att, på två dagar, ha lärt sig "det mesta" (så känns det! ) om Almedalen. Hur man tar sig till och från Gotland, hur man hittar i seminariedjungeln, hur man anmäler sig till mingel och minglar, vilken dresskod som gäller, hur man kan äta och dricka sig mätt hela veckan utan att betala en krona (det går om man satsar på det, glassen undantagen!), hur samtalen, lobbying, intervjuer och debatter blandas med vetenskapliga föreläsningar och mediabevakning. Miljoner kändisar är på plats, ministrar, journalister, VDar, skådespelare bland annat. Flera gånger avslöjades min långsamma hjärnan när jag började smila och vinka innan jag fattade att Lars Leijonborg egentligen INTE känner mig! 
 
Som politiker i Hässleholms KSAU hade vi fokus på Höghastighetståget och marknadsföring av Europaforum. I söndags tecknades en avsiktsförklaring enligt vilken Skåne föredrar en dragning av järnvägen genom Hässleholm-Lund-Malmö. Detta är en fantastiskt nyhet för Hässleholm. Vår kommunalråd Lena Wallenthein (S) är huvudpersonen i detta arbete och därför gör jag mer nytta om jag koncentrerar mig på andra frågor som hon kanske inte hinner med på samma sätt. Det är själva meningen med samarbetet.  
 
Det växande stöd som SD får i samhället oroar mig mycket! Jag deltog i intressanta seminarier om var racismen kommer ifrån och om hur etablering av flyktingar kan förbättras. Till min glada förvåning redovisade SKL en rapport som pekade på Hässleholm som ett gott exempel! Bra jobbat arbetsmarknadsenheten!!! "Rasismen gör grannar till fienden" sa forskaren Mattias Lundell. 
 
Jag har velat införa sociala investeringar i Hässleholm, det saknas dock kunskap och förståelse för hur det kan göras. Örebro presenterade sitt goda exempel men arbetet är fortfarande i ett utvecklingsstadie. Mitt möte med Fryshuset blev därför extra lovande och intressant. Jag tror att Hässleholm kan vinna mycket genom att motverka ungdomarnas utanförskap i samarbete med fryshuset! 
 
Ett riktigt "lobbyseminarium" fick jag också genomlida! Vattenfall samlade VDar inom energibranschen för att diskutera möjligheter och utmaningar med ett förnyelsebart energisystem. Fängslad i panelen var energiministern Baylan. Så enfaldigt att inte ens en efterföljande lunchmingel lockade mig att stanna! 
 
Mer om tankar och intressanta möten finns på min Twitter @ohmandolo